Διακρατικές Συναντήσεις

Έχουν προγραμματιστε πέντε διακρατικές συναντήσεις που γίνονται σε σημαντικές χρονικές στιγμές για την εξέλιξη του έργου RefugeesIN. 

Ljubljana, Slovenia
1η Διακρατική Συνάντηση, Δεκέμβριος 2016
Dublin, Ireland
2η Διακρατική Συνάντηση, Μάιος 2017
Hamburg, Germany
3η Διακρατική Συνάντηση, Δεκέμβριος 2017
Athens, Greece
4η Διακρατική Συνάντηση, Μάιος 2018 
Lisboa, Portugal
5η Διακρατική Συνάντηση, Νοέμβριος 2018

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.